ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN CARRECON PIGUILLET

Deze tekst geldt vanaf 01-01-2011 Gedeopneerd bij de k.v.k. van Gouda

 1     Onderdeel overeenkomst

Deze garantievoorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen de in de garantievoorwaarden genoemde opdrachtnemer en opdrachtgever. Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Carrecon Piguillet, gedeponeerd ter k.v.k. te Gouda, zoals deze gelden per 1 januari 2011, van toepassing.


     Partijen

Deze garantie wordt afgegeven door:
Naam : Carrecon Piguillet b.v.
Plaats : Moordrecht

verder te noemen “opdrachtnemer"
Deze garantie wordt afgegeven aan:
De opdrachtgever van Carrecon Piguillet b.v.


3     Toepassingsgebied

Opdrachtnemer geeft deze garantie af voor het werk:
Het coaten van items, warmtewisselaars c.q. werkstukken.


4     Reikwijdte van de garantie

Opdrachtnemer garandeert jegens Opdrachtgever dat de door hem uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op deze garantie indien het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen 3% of minder van het totale gecoate oppervlak betreft.5     Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 18 maanden en gaat in de dag na levering door opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en in elk geval de dag na aflevering van de zaken.


5a     Garantie op inwendige coaten sprinklerleidingen coaten

Garantieregeling voor het inwendig coaten van leidingen van Sprinklersystemen. De garantie is van toepassing op de binnenzijde van de leidingen en alle behandelde passtukken die zijn behandeld met CP Phenollics S series  meerlaags inbrandcoating crosslink vernettingssysteem met minimaal 100 um aan laagdikte totaal. De garantie heeft een duur van 15 jaar volgens onderstaande regeling.

Kostenregeling schaal garantie coaten sprinklerleidingen

1e   jaar  100%
2e   jaar  100%
3e   jaar  100%
4e   jaar  100%
5e   jaar  100%
6e   jaar  100%
7e   jaar  100%
8e   jaar  90%
9e   jaar  80%
10e   jaar  70%
11e   jaar  60%
12e   jaar  50%
13e   jaar  40%
14e   jaar  30%
15e   jaar  20%


6     Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van garantie is:

a) alle gevolgschade, inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
b) alle schade die is ontstaan door of in verband met natuurrampen, oorlogen, opstand en dergelijke;
c) alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede als gevolg van of in verband met langdurige contaminatie met bouwproducten zoals kalk, cement, oplosmiddel, stof, veroorzaakt door openbaar vervoer en dergelijke;
d) alle schade als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van:
· reiniging en onderhoud; Reiniging en onderhoud dient door CARRECON PIGUILLET te worden uitgevoerd. Voor zogenoemde Shell and Tube warmte wisselaars geldt dat deze minimaal 1x per 18 maanden door onze specialisten met speciale apparatuur moeten worden gereinigd en geïnspecteerd om aanspraak te maken op de garantie regeling.
· transport en opslag;
· montage;
· mechanische belasting;
· aanlevering;
e) alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten.
f) demontage
g) transportkosten


7     Voldoen aan financiële verplichting

Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan deze garantievoorwaarden indien opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.


8     Inhoud garantie

De garantie houdt in dat indien aan de voorwaarden voor een beroep op de garantie wordt voldaan, opdrachtnemer de zaken voor zijn rekening, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, opnieuw zal bewerken en/of repareren. Opdrachtgever zal daartoe, indien opdrachtnemer zulks wenst, de opnieuw te bewerken en/of te repareren zaken voor zijn rekening aan het adres van opdrachtnemer verzenden.

 

9     Melding van tekortkomingen

a) Indien tijdens montage c.q. installatie van de zaken wordt geconstateerd dat de zaken niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dient montage c.q. installatie onmiddellijk gestaakt te worden en dienen de betreffende tekortkomingen onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan opdrachtnemer.

b) Indien door opdrachtnemer gewenst verschaft  opdrachtgever opdrachtnemer de mogelijkheid om onbelemmerd en onverwijld tot herbewerking en/of reparatie over te kunnen gaan. De opdrachtgever verplicht zich daarbij tot het gratis beschikbaar stellen van klim- en steigermateriaal.

 

10     Kostenregeling

a) Kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van opdrachtnemer. Het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie is afhankelijk van het jaar na levering waarin het gebrek bij opdrachtnemer schriftelijk wordt gemeld.

b) Het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie zal nimmer hoger zijn dan de hoogte van de oorspronkelijke opdracht-/aanneemsom. Indien opdrachtnemer aantoont dat de oorzaak van het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen gelegen is in de door opdrachtnemer van derden betrokken grondstoffen, dan zal het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie nimmer hoger zijn dan het bedrag dat de desbetreffende leverancier van opdrachtnemer aan hem zal vergoeden.

 

11     Tijdstip en wijze van opnieuw bewerken en/of reparatie

Het opnieuw bewerken en/of repareren in de zin van deze garantievoorwaarden geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke melding van de gebreken door opdrachtgever conform een door opdrachtnemer vast te stellen systeem.

 

12     Arbitrage

a) Opdrachtnemer gaat in geval van geschil akkoord met arbitrage door het Adviescentrum VOM te Bilthoven of een vergelijkbaar instituut.

b) In geval opdrachtgever arbitrage verzoekt dienen eventueel vooraf te betalen vergoedingen door opdrachtgever te worden gedragen. Na arbitrage worden de kosten gedragen door de door Adviescentrum VOM in het ongelijk gestelde partij, indien van toepassing op basis van een door Adviescentrum VOM vastgestelde verdeelsleutel van verantwoordelijkheid voor vastgestelde gebreken.